Ma - Vr : 8:00 - 17:00

Zat – Zon : Gesloten

Karel Doormanstraat 127

1055 VE, Amsterdam
a

Algemene voorwaarden

Diëtistenpraktijk Van den Heuvel & Bourhim.

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder cliënt wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die de dienst van de diëtist inroepen. Bij de start van de behandeling bij Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:- Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting geeft en dieetadvisering levert en die volgens de wet ‘beroepen in de individuele gezondheidszorg’ bevoegd is de titel ‘diëtist’ te voeren.- Cliënt: natuurlijk persoon die voor dieet-of voedingsvoorlichting de diëtist consulteert

Artikel 2. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip te verschijnen, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur schriftelijk, per e-mail of telefonisch van tevoren zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht en kunnen niet worden gerestitueerd. Deze kosten worden niet vergoed door zorgverzekeraars.

Artikel 3. Declaraties & Betaling

Declaraties voor dieetadvisering worden in sommige gevallen rechtstreeks door Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim ingediend bij de zorgverzekeraars waar Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim een contract mee heeft. Bij het ontbreken van een contract, bij overschrijding van de maximaal vergoede behandeluren, dan wel een behandeling zonder doorverwijzing, ontvangt de cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Indien de cliënt aanvullend verzekerd is voor dieetadvisering kan hij deze rekening zelf indienen bij de zorgverzekeraar, waarna de zorgverzekeraar aan de cliënt een deel of de gehele rekening vergoedt. De behandeling door een diëtist telt mee bij het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar is dit niet van toepassing, omdat er voor hen geen eigen risico geldt. Ook voor de zogenaamde ketenzorg geldt het eigen risico plicht niet. Zolang de cliënt nog niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten voor incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de cliënt verschuldigd is, zijn de gegevens in de administratie van de diëtist bindend.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letselvoortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van de diëtist.

Artikel 9. Klachten

In geval van eventuele klachten wordt ervan uitgegaan dat deze eerst worden besproken met een diëtiste van Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim. Er wordt dan samen gezocht naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij Klachtenloket Paramedici. Het klachtenformulier kan hier ingevuld worden. Meer informatie over het indienen van een klacht of geschil is te vinden op www.klachtenloketparamedici.nl

Artikel 10. Beëindiging & Restitutie

10.1 Beëindiging van de behandeling vindt ten allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt of wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De diëtist stelt de cliënt schriftelijk, telefonisch of via e-mail op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen. De kosten van de behandeling of overige kosten die tijdens de behandeling zijn gemaakt worden niet gerestitueerd.

10.2 De kosten van de behandeling of overige kosten die tijdens de behandeling zijn gemaakt worden in geen geval gerestitueerd, tenzij er duidelijk sprake is van onmacht. De cliënt dient aan te tonen dat er sprake is geweest van onmacht. De diëtist van Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim bepaalt of de gepresenteerde materialen acceptabel zijn en maakt op basis hiervan een beslissing.

Artikel 11: Behandeltijd

De behandeltijd tijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe tijd) vermeerderd met het individueel dieetadvies.

Artikel 12: Privacy

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (Agv) in werking. Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim handelt conform deze verordening. Lees hier meer over de privacyverklaring van Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim.

Artikel 13: Legitimatie

Cliënten moeten zich kunnen legitimeren bij ziekenhuizen en andere zorgverleners. Deze moeten kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Bij een bezoek aan Diëtistenpraktijk van den Heuvel & Bourhim dien je om die reden een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.